Obchod / Licenční podmínky
Firemní doprava

Plná verze programu k vyzkoušení. Po registraci obdržíte kód a můžete program okamžitě používat.

I Obchod I Licenční podmínky I
Licenční smlouva
Tato smlouva mezi Elischka Systems, s.r.o. a oprávněným uživatelem licence na počítačový program "Firemní doprava" je uzavřena dle § 46 zákona č. 121/2000 Sb.o právu autorském, o právech souvisejicích s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Předmět smlouvy
Uživatel je oprávněn používat kopie počítačového programu "Firemní doprava".

Rozsah práv při používání předmětu smlouvy
Uživatel je oprávněn předmět smlouvy používat na takovém počtu počítačů a pro takový počet vozidel a zaměstnanců, které specifikoval v objednávce - kupní smlouvě. Právo vyplývající z této smlouvy vzniká uhrazením fakturované ceny, jako protihodnoty za toto právo, na účet firmy Elischka Systems, s.r.o. Uživatel má povinnost aktualizovat počítačový program "Firemní doprava", má-li zaplacenu podporu pro příslušný rok.

Rozsah oprávnění
K používání je oprávněn pouze uživatel, který je účastníkem této smlouvy a který uhradil v plném rozsahu všechny závazky vůči dodavateli. Uživatel není oprávněn převést nebo přenechat právo na používání počítačového programu "Firemní doprava" třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu Elischka Systems, s.r.o.

Deklarace autorského práva Elischka Systems, s.r.o. na počítačový program "Firemní doprava"
Elischka Systems, s.r.o. je nabyvatelem výhradní licence k užívání a šíření počítačového programu "Firemní doprava", který je chráněn podle příslušných ustanovení autorského zákona a má právo poskytnout uživateli touto smlouvou oprávnění k užívání počítačového programu "Firemní doprava" ve smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona.

Rozsah náhrady škody
Elischka Systems, s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené kombinací vlivu počítačových infiltrací, jiného software, hardware a použití, případně nepoužití, nebo nemožností použít předmět smlouvy - počítačový program "Firemní doprava". Elischka Systems, s.r.o. nezodpovídá ani za škody, které by mohli vzniknout v souvislosti s používáním předmětu této licenční smlouvy a v souhrnné částce by převyšovaly cenu zaplacenou za právo použít předmět smlouvy.
Právní dohled a daňová validita Mějte jistotu, že s každou změnou v zákonech Firemní doprava počítá. Dohlíží na to právníci a daňoví poradci.
Hromadné vkládání jízd Možnost hromadného zápisu čerpání pohonných hmot, zadávání obvyklých tras a další. Pozor na "odborníky" Programy s automatickým generováním jízd finanční úředníci dobře znají. A odmítají. Pohodlná práce Snadný způsob ovládání a pře- hledné zobrazení jsou neoceni- telné pro každodenní práci.
Elischka s.r.o.